Miljögifter i fisk 2001/2002. Ämnen enligt vattendirektivets lista i fisk från Vänern och Vättern

Vänern och Vättern är viktiga för både yrkes- och fritidsfisket, gemensamt för båda sjöarna är att de har belastats av miljögifter. I den här rapporten har man jämfört resultaten mot tidigare undersökningar och beräknat ut hur mycket fisk man kan äta för att följa Livsmedelsverkets kostrekommendationer.

T. Öberg. Utgiven av Vänerns vattenvårdsförbund rapport nr 25, Vätternvårdsförbundet och Naturvårdsverket 2003.
Bromerade flamskyddsmedel i fisk. Tilläggsinformation augusti 2005. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Bilagor

Innehållsförteckning