Vad gör vi?

Teamdag i Spiken, foto: Sara Peilot

Samförvaltning fiske ska arbeta för ett hållbart fiske i Vänern och ett långsiktigt nyttjande av Vänerns resurser. Just nu söker vi finansiering från Leader för att kunna arbete med aktiviter kopplat till samförvaltning fiske i Vänern.

Mål och syftet med samförvaltning fiske

Inom samförvaltning fiske i Vänern arbetar vi för att:

 • Öka samarbetet och samverkan inom fisk- och fiskerelaterade frågor och att nå fler intressenter i de målgrupper som finns.
 • Höja kompetensen och förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner, forskare och yrkesutövande fiskare (yrkesfiskare, turistfiskeentreprenörer) genom exempelvis särskilda utbildningsinsatser.

Att lära sig av varandra är viktigt. Vid utbildningstillfällen lär sig fiskargrupperna mera om Vänerns ekologi och förvaltningsåtgärder, nyttan av korrekt rapportering av fångster och myndigheternas arbete med fiskelag, förordningar och föreskrifter. Myndigheterna och forskare får i sin tur delta i vardagen på sjön för att lära sig mera om fiskets praktiska utövande och de erfarenheter som finns från ”fältet”.

Arbetet handlar om att:

 • Vara en samverkansform mellan fiskets intressenter för att kunna diskutera och bereda förslag på förändringar och undersökningar som på sikt ger ett bättre beståndskydd. Vilket i förlängningen leder till ett långsiktigt nyttjande av Vänerns resurser. 
 • Öka samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Vi ska också skapa mer långsiktiga samarbeten som gynnar fisket och fiskeresursen i Vänern.
 • Synliggöra behov av miljöåtgärder.
 • Sprida information och öka förståelsen om fiskeresursen och regelverket i Vänern. 

På lång sikt handlar vårt arbete om att öka möjligheten till ett långsiktig nyttjande av Vänerns resurser och om att minska risken för överexploatering.

Vi söker finansiering från Leader

Vänerns vattenvårdsförbund har drivit samförvaltningen fiske i Vänern sedan länge. Inom samförvaltningen värdesätter vi samverkan och kunskap högt, något vi arbetar med att utveckla hela tiden. Syftet med projektet: utbildning och åtgärdersinsatser inom fisket i Vänern 2024-2027, som vi söker finansiering via Leader, är att öka kunskapen och kompetensen inom Samförvaltning fiske 2024-2027. Men också för att stärka samförvaltning fiske för ett friskt och hållbart ekosystem i Vänern. Detta kan vi göra genom att:

 • Öka kunskapen om fiskeresursen.
 • Öka kunskapen om fisket i Vänern.
 • Sprida information om fiskeresursen och regelverket i Vänern och på så sätt öka kunskapen blad fiskaregrupper, myndigheter och andra intressenter som är aktiva i och kring Vänern.
 • Implementera handlingsplanen för ansvarsfullt och hållbart sportfiske i Vänern (HÅV).
 • Samarbeta och samverka med relevanta projekt för samförvaltning fiske i Vänern.
 • Delta i åtgärdsarbetet som gynnar uppväxtområden för fisk i Vänern.

Projektets mål är att vid projektets slut så har vi:

 • Ökat kunskapen om fiskeresursen och fisket i Vänern bland fiskaregrupper, myndigheter och andra intressenter som är aktiva i och kring Vänern.
 • Spridit information om fiskeresursen och regelverket i Vänern bland de olika målgrupperna.
 • Implementerat handlingsplanen för ansvarsfullt och hållbart sportfiske i Vänern (HÅV).
 • Samarbetat och samverkat med relevanta projekt samt deltagit i åtgärdsarbete som gynnar uppväxtområden för fisk i Vänern.

Mer information

Du kan läsa mer om fiske i Vänern på:

Fisk- och fiskevårdsplan för Vänern | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/djur/fiske.html

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/djur/fiske.html