Organisation

Fiskebåt. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Samförvaltning fiske i Vänern är ett viktigt arbetssätt mellan olika aktörer där fiskeresursen och hållbart fiske står i fokus. Representanter från flera organisationer, kommuner och företag ingår i organisationen för samförvaltning fiske i Vänern.

Vänerns vattenvårdsförbund ansvarar för att samordna samförvaltning fiske i Vänern. Samförvaltning behövs för att fisket i Vänern ska kunna utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Ordförande i Vänerns vattenvårdsförbund är också ordförande i styrgruppen för samförvaltning fiske. Jonas Andersson sakkunnig fisk, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, är projektledare och sekreterare för samförvaltning fiske i Vänern. Jonas kallar till möten inom styrgruppen och de övriga arbetsgrupperna. Länsstyrelsen i Värmlands län, deltar också i arbetet.

Styrgruppen

Styrgruppen sammanträder normalt två gånger per år. Styrgruppen för samförvaltning fiske består av representanter för:

  • Vänerns vattenvårdsförbund
  • Yrkes-, sport- och trollingfisket
  • Fiskevattenägarna
  • Fisketurismföretagarna (SEFF)
  • Västra Götalandsregionen
  • Region Värmland
  • Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
  • Karlstads universitet
  • Stiftelsen Laxfond Vänern

Adjungerande till styrgruppen är Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Havs- och vattenmyndigheten.

Protokoll från styrgruppen

Äldre protokoll finns hos Vänerkansliet.

Presentationer från styrgruppsmöte 11 mars 2024

Arbetsgrupper

Till samförvaltningen finns även en större intressentgrupp bestående av en bred representation av olika organisationer, kommuner och företag. Storgruppen har normalt möten en gång per år och diskuterar aktuella frågor. Inom arbetet med samförvaltning fiske har det också bildats fler mindre arbetsgrupper, regelgruppen, yrkesfiskegruppen, fisketillsynsgruppen och trollinggruppen, som bland annat kan bereda vissa sakfrågor innan de tas upp i styrgruppen.

Regelgruppen

Regelgruppen består av representanter från, trollingfisket, yrkesfisket, sportfisket, Fiskevattenägarna, Fisketurism-företagarna (SEFF), Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Gruppen är ett beredande organ till Länsstyrelserna, där regelförändringar för fisket tas upp vid ett tidigt skede.

Yrkesfiskegruppen

Yrkesfiskegruppen består av Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland samt representanter från yrkesfisket. Gruppens syfte är att ha en bra dialog mellan det yrkesmässiga fisket och myndigheterna. Representanter i yrkesfiskegruppen delar också information som kommer upp i denna grupp, inom samförvaltningen och regelgruppen med sina medlemmar.

Fisketillsynsgruppen

Fisketillsynsgruppen består av Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen i Värmland och är en samverkan och planeringsgrupp för fisketillsynen i Vänern. På sikt kommer även Kustbevakningen att inkluderas i gruppen.  

Trollinggruppen

Trollingfiskegruppen består av Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland samt representanter från trollingfiskeklubbarna. Gruppen syfte är att ha en bra dialog sprida information åt båda hållen mellan sportfisket och myndigheterna. Representanter i trollinggruppen delar också information som kommer upp i denna grupp, inom samförvaltningen och regelgruppen med sina medlemmar.

Kontakt

Jonas Andersson, Samförvaltning fiske i Vänern jonas.o.andersson@lansstyrelsen.se

Bakgrund

Den 30 april 2022 slutrapporterade vattenvårdsförbundet projektet ”Samförvaltning fiske Vänern” till Jordbruksverket. Ett projekt som har pågått sedan 2018 då Vänerns vattenvårdsförbund fick beviljat projektstöd från Jordbruksverket för att bedriva samförvaltning fiske i Vänern. Projekt blev förlängt till och med april 2022, bland annat på grund av pandemin. I Fiskevårdsplanen för Vänern från 2014 lyftes behovet av en samförvaltning med fokus på fiske för att fisket i Vänern skulle kunna utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Sedan dess har vattenvårdsförbundet samordnat samförvaltning fiske i Vänern.

Samförvaltning fiske i Vänern har utvecklats till ett arbetssätt som kommer att finnas kvar, även fast projekttiden är slut. Det är en samverkansform mellan fiskets intressenter och myndigheterna där fiskefrågor kan diskuteras och förslag på förändringar kan beredas.